Quy định sở hữu trí tuệ

EnglishCentral tôn trọng các sở hữu trí tuệ. Nếu bạn tin rằng một video của chúng tôi vi pham sở hữu trí tuệ, xin hãy cho chúng tôi biết tại copyright-notice@EnglishCentral.com.

EnglishCentral đã đăng ký với Văn phòng Sở hưu trí tuệ Hoa Kì và theo những quy định của bộ luật Digital Millennium Copyright, 17 U.S.C. 512(c)(3) ( “DMCA”) và được bảo vệ dưới bộ luật này.

Chúng tôi giữ lại quyền gỡ bỏ bất cứ nội dung nào trên trang web mà vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tất cả các thông báo DMCA cần được gửi đến đại diện sở hữu trí tuệ của chúng tôi tại:

EnglishCentral, Inc.
5 Water Street
Arlington MA 02474
copyright-notice@EnglishCentral.com 

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk