Quản lý Trường học, Lớp học và Nhóm

Giáo viên có thể quản lý Trường học, Lóp học và Nhóm sử dụng mục Quản lý và các công cụ Giáo viên.

pic56.png

Quản lý một trường học

Bạn có thể tạo ra nhiều trường học trên EnglishCentral.

Đơn giản hãy chọn “Quản lý Trường học, Lớp học và Nhóm” từ bảng điều khiển của bạn. Tiếp đến chọn

Xóa một trường học bằng cách chọn “Xóa trường học này” và xác nhận.

 

Mời giáo viên đến trường học bằng cách sử dụng nút “Mời Giáo Viên”.

pic57.png

Đánh địa chỉ email và gửi. Họ sẽ nhận được một thông báo và sẽ trở thành một thành viên trong trường học của bạn và có thể bắt đầu tạo ra lớp học và dạy các lớp trong trường.

Chúng tôi sẽ sớm thêm chức năng di chuyển học viên giữa các lớp trong danh sách lớp học. Hiện tại, giáo viên sẽ cần xóa các học viên khỏi trường học.

Quản lý danh sách trường học

Giáo viên có thể làm nhiều việc khác nhau để quản lý danh sách trường học.

 1. Chỉnh sửa tên học viên và cho họ biệt danh (để bạn có thể nhớ xem họ là ai!)
 2. Xóa học viên khỏi trưởng học.
 3. Giao chỗ học Cao Cấp cho học viên từ danh sách các tài khoản Cao Cấp.
Điểu chỉnh người quản lý

Giáo viên đầu tiên tạo ra trường học sẽ trở thành quản lý của trường học đó. Nhà quản lý có thể nâng cấp tài khoản cho giáo viên và giao chỗ học Cao Cấp cho các giáo viên khác. Để làm một giáo viên thành quản lý hoặc gỡ quyền quản lý:

Đến trang Trường học và chọn Quản lý. Tiếp đến, chọn giáo viên. Chọn Quản lý Giáo viên.

 

Chọn hành động bạn muốn thực hiện.

Quản lý lớp học

Bạn có thể tạo thêm các lớp học trên EnglishCentral. Trên trang Giáo viên đã chọn, nhấn “Quản lý Trường học, Lớp học và Nhóm”. Chọn trường học cho lớp học và nhấn

pic58.png

Giáo viên có thể gỡ học viên ra khỏi lớp học hoặc giao chỗ học Cao Cấp cho học viên lớp học của họ.

Quản lý nhóm

Học viên trong một lớp học có thể được nhóm lại để giáo viên đặt ra mục tiêu và video riêng cho nhóm đó. Nhóm như là các lớp học Mini, bạn sẽ phải chọn mục tiêu và giáo trình cho từng nhóm.

Tạo một nhóm:

 1. Ở trang DẠY , chọn, “Quản lý”.

  pic59.png

  1. Chọn

   

  Để quản lý nhóm:

  1. Chọn, “Quản lý Trường học, Lớp học hoặc Nhóm”
  2. Chọn học viên để quản lý.
  3. Nhấn “Quản lý nhóm” và chọn hoạt động bạn muốn thực hiện.

  Một cửa sổ sẽ hiện lên và bạn có thể thực hiện các thao tác đã chọn bao gồm thêm, gỡ khỏi một nhóm và xóa một nhóm.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk