Tạo đường dẫn URL cho các lớp học

Điều đầu tiên bạn cần làm dưới vai trò giáo viên là tạo Trang Lớp Học của bạn, một đường dẫn URL cho riêng lớp học đó. Đây là nơi mà các video bạn giao cho học viên trong lớp hiển thị. Đường dẫn chỉ được bao gồm chữ cái và số (không có dấu cách).

pic33.png

Nhấn vào mục +Thêm lớp học và bạn sẽ thấy hiện lên lời nhắn

pic34.png

Đánh tên lớp của bạn và tạo dường dẫn URL!

Ghi chú: Bạn sẽ không thể thay đổi đường dẫn URL này khi bạn đã xác nhận nó.

Bạn có thể tạo thêm các lớp học quan trang quản lý của bạn. Chỉ cần chọn

pic35.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk