Những lựa chọn thanh toán nào được hỗ trợ?

EnglishCentral hiện chấp nhân hầu hết các lọa thể thanh toán quốc tế và PayPal.

Nếu bạn có thẻ truy cập Cao Cấp của EnglishCentral,(có tại một số nước) bạn cũng có thể sử dụng chúng.
Nếu bạn muốn mua hoặc phân phát thẻ truy cập Cao Cấp của EnglishCentral xin hãy liên hệ với chúng tôi tại premium@englishcentral.com.

Chúng tôi đang tiến hành tìm hiểu các hỗ trợ thanh toán khác. Xin hãy liên hệ với chúng tôi với yêu cầu cho dạng thanh toán cụ thể tạipremium@englishcentral.com.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk