Nếu tôi là một học viên và hiện sử dụng một chỗ học Cao Cấp được giáo viên giao cho. Tôi có thể sử dụng mã số truy cập Cao Cấp để ra hạn tài khoản không?

Có, bạn có thể ra hạn quyền truy cập Cao Cấp của bạn bằng cách đến phần thông tin Thanh Toán dưới phần “Tài khoản của tôi” và nhập thông tin thanh toán mong muốn. Quyền truy cập Cao Cấp mới sẽ bắt đầu sau khi quyền truy cấp hiện tại hết hạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk