Thay đổi thông tin cá nhân

Để thay đổi thông tin cá nhân, như là tên truy cập, mật khẩu, ảnh hay email, đến “Tài khoản của tôi” và chọn mục “Cá nhân”. Bạn có thể thay đổi cấp độ và quản lý Chủ đề tại trang này.

pic64.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk