Known Words

Nếu bạn thấy một từ bạn đã biết và không cần học thêm, chỉ cần trỏ chuột vào thanh đo tiến bộ, và đánh dấu vào ô trống nói rằng, “Tôi đã biết từ này rồi.” Chúng tôi sẽ chuyển nó đên cuối danh sách để bạn có thể tập trung vào các từ mà bạn thực sự hứng thú.

pic27.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk