G?i ý Các video

Chúng tôi luôn dón ch? các yêu c?u video t? h?c viên và giáo viên. B?n có th? yêu c?u các video b?ng hai cách:

  1. V?i YouTube video, ch? c?n don gi?n nh?n vào du?ng d?n "Yêu c?u m?t video" trong Trang ti?ng Anh c?a b?n.
  2. Cho các yêu c?u video khác, xin d?ng ng?i g?i cho chúng tôi email cùng v?i du?ng d?n t?i các video dó cùng m?t do?n mô t? ng?n g?n

Chúng tôi ch?n m?t s? video yêu c?u d?a trên tiêu chí là các video dó ph?i thú v? và h?u ích cho ngu?i dùng và tuân th? theo quy d?nh b?n quy?n c?a chúng tôi. Các video du?c l?a ch?n thu?ng thì s? s?n sàng trên EnglishCentral trong vòng 1 d?n 2 tu?n.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk