Các Video dang luy?n d?

B?n có th? d? dàng nhìn th?y video nào mà b?n dang luy?n xem và nói d? hay dã luy?n xem và nói hoàn ch?nh b?ng cách xem bi?u tu?ng hình tròn màu da cam ( Ti?n b? cho Xem) và màu xanh da tr?i ( Ti?n b? cho Nói) trong hình d?i di?n video. Các video dang luy?n d? s? là các vòng tròn màu da cam ho?c xanh da tr?i dã d?y ho?c d?y m?t ph?n, d? th? hi?n dã du?c xem ho?c nói m?t ph?n hay t?t c?.

pic14.png

Hình d?i di?n Video không có các Vòng tròn th? hi?n Ti?n b? có nghia là b?n v?n chua xem ho?c nói video dó.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk