Ch? d? th? thách

Ch?c nang th? thách s? ?n di 2 t? b?t kì t? t?t c? các dòng video và cho phéo b?n ghi âm dòng dó và “di?n vào ch? tr?ng”. Tùy ch?nh này giúp luy?n ký nang nghe hi?u và phát âm hi?u qu? hon n?a - nhung mà hãy coi ch?ng, chúng khá là khó dó!

pic15.png

Ði?u ch?nh ch?c nang Th? Thách b?ng cách d?t con chu?t c?a b?n ch?n ph?n Tùy ch?nh và dánh d?u vào ô Th? thách.

pic16.png

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk