S? d?ng công c? ch?y video c?a EnglishCentral

Công C? Ch?y Video c?a EnglishCentral du?c thi?t k? t? d?u cho m?c dích h?c ngôn ng? và cung c?p nhung công c? hi?u qu? d? tr? giúp cho m?c tiêu Personalized Language Immersion c?a chúng tôi. Các l?a ch?n này g?m có:

  • Nghe l?i
  • Tua ch?m
  • Nghe ghi âm b?n thân
  • So sánh v?i gi?ng b?n ng?
  • T? d?ng ch?y
  • Th? thách
  • Ph? d? ti?ng Anh
  • Nh?n xét v? phát âm và d? trôi ch?y t?c th?i
  • Và nhi?u ch?c nang khác
pic17.png
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk