Giới thiệu bạn bè là gì?

“Giới thiệu bạn bè” là cách để mời bạn bè của mình học trên EnglishCentral và nhận phần thưởng cho mỗi người bạn quyết định đăng ký (không áp dụng cho các gói đăng ký di động, tất cả các gói hàng tháng, Bạch kim, Cao cấp, 1 mỗi ngày và 2 mỗi ngày). Nhận liên kết giới thiệu từ tab “giới thiệu bạn bè” trong danh sách hồ sơ trên trang web của chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk