Làm cách nào tôi có thể kiếm được điểm kinh nghiệm (XP)?

Bạn kiếm được điểm cho mỗi hoạt động bạn thực hiện trên EnglishCentral. Bạn kiếm được 10 XP cho mỗi video duy nhất đã xem, 10 XP cho mỗi từ duy nhất đã học, 10 XP cho mỗi dòng duy nhất được nói, 15 XP cho mỗi câu trả lời được ghi lại trong chế độ trò chuyện, 10 XP cho mỗi dòng được nói trong tab nói và 50 XP cho mỗi buổi học Live!. Có nghĩa là các hoạt động học tập chỉ được ghi nhận điểm XP cho lần học đầu tiên, xem lại video hoặc nói lại dòng sẽ không được thêm điểm XP.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk