Tôi có thể sử dụng EnglishCentral trên thiết bị di động được không?

Bạn có thể sử dụng EnglishCentral từ trình duyệt di động của bạn hoặc ứng dụng EnglishCentral bằng cách tải xuống từ Apple Store hoặc Google Play. Quá trình học cũng được đồng bộ với tất cả các nền tảng thiết bị mà bạn có quyền truy cập, cho dù đó là trên máy tính hoặc một thiết bị di động khác. Xem yêu cầu hệ thống tối thiểu để sử dụng ứng dụng EnglishCentral.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk