Làm thế nào để đăng ký vào lớp học của tôi?

Nếu bạn đã có tài khoản, hãy lấy đường link lớp học từ lời mời tham gia lớp học của giáo viên. Đường link này sẽ được gửi qua email. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp để truy câp vào lớp học của mình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk