Giới thiệu bạn bè hoạt động như thế nào?

Chương trình chỉ áp dụng với người dùng trả phí (người giới thiệu) để mời người dùng miễn phí khác (người được giới thiệu) đăng ký EnglishCentral;

  • Nếu người được giới thiệu mua gói đăng ký 3 tháng với mức bằng hoặc cao hơn gói đăng ký của người giới thiệu, thì  gói đăng ký của người giới thiệu sẽ được gia hạn 2 tuần. 
  • Nếu người được giới thiệu mua gói đăng ký hàng năm với mức bằng hoặc cao hơn gói đăng ký của người giới thiệu, thì gói đăng ký của người giới thiệu sẽ được gia hạn thêm 8 tuần.
  • Nếu người được giới thiệu mua gói đăng ký 3 tháng với mức thấp hơn gói đăng ký của người giới thiệu, gói đăng ký của người giới thiệu sẽ được gia hạn thêm 1 tuần. 
  • Nếu người được giới thiệu mua gói đăng ký hàng năm với mức thấp hơn gói đăng ký của người giới thiệu, thì gói đăng ký của người giới thiệu sẽ được gia hạn thêm 4 tuần.

Lưu ý: Đăng ký bất kỳ khóa học video nào sẽ không đem lại phần thưởng tiện ích mở rộng nào cho người giới thiệu.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk