Các cấp độ tương ứng của EnglishCentral có ý nghĩa gì?

EnglishCentral đã được thiết kế cho người học ở các cấp độ tiếng Anh khác nhau, từ sơ cấp đến nâng cao. Để lên kế hoạch học tập phù hợp với trình độ của bạn, chúng tôi đã xác định các Trình độ bao gồm là Sơ cấp (Cấp độ 1 & 2), Trung cấp (Cấp độ 3 & 4) và Nâng cao (Cấp độ 5, 6 và 7).

Trình độ Sơ cấp (Cấp độ 1 & 2) bao gồm các kỹ năng như tự giới thiệu và nói về cuộc sống hàng ngày, tập trung vào cải thiện khả năng đặt và trả lời câu hỏi đơn giản. Tương đương với Cấp độ 1 và Cấp độ 2 theo CEFR (Khung năng lực chung châu Âu cho các ngôn ngữ) là trình độ tiếng Anh A1.

Trình độ Trung cấp (Cấp độ 3 & 4) cho thấy khả năng của bạn trong việc nhận ra người và sự kiện đang cải thiện, cho thấy bạn tiếp tục cải thiện khả năng thực hiện cuộc trò chuyện. Tương đương với Cấp độ 3 và Cấp độ 4 theo CEFR là trình độ tiếng Anh A2 và B1.

Trình độ Cao cấp (Cấp độ 5, 6 và 7) có nghĩa là kỹ năng của bạn như việc trao đổi thông tin chi tiết, thiết lập quan hệ nguyên nhân - kết quả và tóm tắt thông tin phức tạp đã khá ổn hoặc đang phát triển. Tương đương với Cấp độ 5, Cấp độ 6 và Cấp độ 7 theo CEFR là trình độ tiếng Anh B2, C1 và C2.

Để lựa chọn cấp độ tương ứng và tiêu chuẩn điểm tương đương, trước tiên bạn cần đăng nhập vào tài khoản và chọn biểu tượng Hồ sơ (ở góc phải trên cùng của trang). Sau đó, một menu sẽ hiển thị và khi bạn chọn Cấp độ, một cửa sổ bật lên để bạn có thể xem nội dung từ vựng và kỹ năng ngôn ngữ của tất cả các cấp độ từ 1 đến 7 trong hệ thống cùng phạm vi tương đương trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế như TOEFL, IELTS.

Sau khi hoàn thành Bài kiểm tra trình độ, bạn có thể tìm hiểu về cấp độ tương ứng về khả năng tiếng Anh của mình thông qua một báo cáo kết quả trên hệ thống của chúng tôi, liên quan đến cả tiêu chuẩn đánh giá và kỹ năng.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk