Tôi có thể có lớp học thử miễn phí không?

Là người dùng miễn phí, bạn có thể trải nghiệm EnglishCentral bằng cách xem video, học từ vựng liên quan và dùng thử ứng dụng luyện nói của chúng tôi. 

Chúng tôi cũng mời bạn trải nghiệm một buổi học miễn phí kéo dài 20 phút với một giáo viên, trong đó bạn có thể trải nghiệm một video bài học bất kì, nhận phản hồi đánh giá trình độ và nhận đề xuất một lộ trình, kế hoạch học tập của riêng mình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk