EnglishCentral là gì?

EnglishCentral là một nền tảng học tiếng Anh dựa trên công nghệ AI được thiết kế đặc biệt giúp bạn cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình. Đó là sự kết hợp giữa việc học các video tương tác giữa con người và công nghệ máy học, các chương trình giảng dạy tốt nhất và đội ngũ giáo viên trực tuyến chất lượng cao nhất.

Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của EnglishCentral, hãy truy cập trang Thông tin Sản phẩm của chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk