Các khóa học tiếng Anh thương mại của EnglishCentral là gì?

Tại EnglishCentral, bạn có thể thực hành điều hành các cuộc họp, thuyết trình hoặc thể hiện bản thân bằng tiếng Anh trong các buổi học trực tiếp trực tiếp với giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp của mình. Bạn cũng có thể xem các video và khóa học liên quan đến Tiếng Anh Thương mại, tham gia nghiên cứu từ vựng và tham gia các lớp học nhóm về các chủ đề liên quan đến Tiếng Anh Thương mại.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk