Sự khác biệt giữa tiếng Anh thương mại và tiếng Anh học thuật là gì?

Tiếng Anh thương mại được sử dụng để giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp, tập trung vào các kỹ năng thực tế, trong khi tiếng Anh học thuật được sử dụng trong bối cảnh giáo dục và học thuật, nhấn mạnh vào văn bản trang trọng, nghiên cứu và diễn ngôn trí tuệ.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk