Làm thế nào để xác định trình độ trên EnglishCentral? Người dùng ở tất cả các trình độ có thể nhận được đào tạo không?

Sau khi tham gia vào nền tảng, người dùng sẽ phải thực hiện bài kiểm tra trình độ, được tiến hành trực tiếp, 1-1, qua nền tảng họp video. Trong quá trình đánh giá, giáo viên đặt câu hỏi để xác định trình độ của người dùng và cung cấp một báo cáo cấp độ toàn diện vào cuối buổi học. Khi người dùng đã hoàn thành bài kiểm tra trình độ, họ có thể tham gia vào các bài học trực tiếp 1-1 và luyện tập qua các video bài học phù hợp với trình độ của họ. Do đó, hệ thống của chúng tôi phục vụ cho người dùng ở mọi trình độ, đảm bảo một trải nghiệm giáo dục được tùy chỉnh phù hợp từng đối tượng.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk