Có thể cho biết thêm về việc đào tạo và trình độ của các giáo viên có sẵn cho các Buổi học trực tiếp trên EnglishCentral không?

Tất cả các giáo viên của EnglishCentral đều trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt tại các Văn phòng Giáo dục của chúng tôi để trở thành giảng viên được chứng nhận để cung cấp dịch vụ giáo dục tiếng Anh trên nền tảng của chúng tôi. Khi bạn chọn một giáo viên cho các buổi học trực tiếp, bạn có thể xem xét trình độ học vấn và lĩnh vực chuyên môn của họ. Ngoài ra, theo yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp danh sách các giáo viên có kiến thức chuyên sâu trong ngành mà bạn quan tâm.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk