Chúng tôi có thể dùng thử EnglishCentral trước khi mua cho tổ chức của mình không?

Đội ngũ Hỗ trợ Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản demo cho các cá nhân được ủy quyền, cho phép bạn khám phá hệ thống một cách cụ thể hơn trước khi chính thức mua tài khoản cho doanh nghiệp. Bạn sẽ có cơ hội thử nghiệm nền tảng của chúng tôi bằng tài khoản demo được cung cấp.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk