Có thể theo dõi cách người tham gia sử dụng EnglishCentral không?

Nhóm Hỗ trợ Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp tài khoản quản trị cho các cá nhân được ủy quyền. Với các tài khoản quản trị này, các cá nhân được ủy quyền có thể truy cập các báo cáo chi tiết và theo thời gian thực về hoạt động của người dùng. Các báo cáo này bao gồm các chỉ số như số video đã xem, các bài tập về từ vựng và phát âm đã hoàn thành, số lượng buổi học trực tiếp đã tham dự và thời gian dành cho việc học với EnglishCentral.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk