Làm cách nào bạn có thể sử dụng tab Hội thoại?

Tab Hội thoại chứa các tình huống thực tế mà bạn muốn thực hành và nắm vững. Những cuộc trò chuyện này được xây dựng dựa trên các kỹ năng CEFR và được thực hiện bởi AI-chatBot MiMi của chúng tôi, người sẽ hướng dẫn bạn trong suốt cuộc trò chuyện để đảm bảo bạn nắm vững nó.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk