Có báo cáo cho Hội thoại không?

Có. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mimi, bạn sẽ nhận được một báo cáo toàn diện bao gồm đánh giá mục tiêu, sửa lỗi ngữ pháp, đề xuất từ vựng và một số video gợi ý về cuộc trò chuyện. Với báo cáo, bạn cũng có thể xem lại diễn biến của cuộc trò chuyện để có thể rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và nắm vững cuộc trò chuyện trong lần thử tiếp theo.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk