Tôi có thể làm lại Hội thoại không?

Có. Bạn có thể thực hiện lại cuộc trò chuyện tương tự cho đến khi bạn đạt được tất cả các mục tiêu và cảm thấy tự tin rằng mình đã làm chủ được chúng.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk