Hội thoại hoạt động như thế nào?

Mỗi cuộc trò chuyện đều có tiêu đề, mô tả và mục tiêu để thực hành. Phần Cài đặt có bản dịch và tùy chỉnh Talking MiMi. MiMi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện và bạn sẽ trò chuyện với MiMi cho đến khi kết thúc hội thoại.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk