Có thể tăng số tài khoản trong tổ chức hoặc chuyển các tài khoản không sử dụng cho người khác sau khi hoàn tất quá trình mua tài khoản được không?

Nếu bạn muốn tăng số tài khoản, chúng tôi sẽ đánh giá số lượng tài khoản hiển tại và gửi đến bạn báo giá bổ sung. Với các tài khoản còn khả dụng mà bạn không tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng nào đó nữa, hoàn toàn có thể chuyển nhượng cho người khác, theo chỉ định của bạn.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk