Có thể cung cấp cho chúng tôi số liệu thống kê về hoạt động của người tham gia học trên EnglishCentral không?

Đội ngũ Hỗ trợ Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ định kỳ cung cấp báo cáo về người dùng cho bạn. Thông qua các báo cáo này, bạn có thể xem tổng quan và chi tiết về hoạt động học tập của nhân viên và định kỳ theo dõi hiệu suất của họ.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk