Việc quản lý nội dung và tạo nội dung tùy chỉnh được thực hiện trên EnglishCentral như thế nào?

Thông qua tài khoản quản trị viên của bạn, bạn có thể chọn nội dung bạn muốn từ hơn 200 khóa học và 20.000 video có sẵn trên hệ thống và thêm chúng vào các lớp học mà chúng tôi đã tạo cho tổ chức của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạo các khóa học tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu hoặc ngành nghề mà bạn mong muốn.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk