“Tăng trình độ” có nghĩa là gì?

EnglishCentral có bảy cấp độ tương ứng với các mức độ trong kỳ thi TOEIC Speaking và OPIC Tests. Xem tại  Blog Post để biết thêm thông tin.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk