Skype là gì?

Skype là một phần mềm miễn phí mà người dùng có thể dùng để gọi cho các bạn khác trực tuyến. EnglishCentral sử dụng Skype để cung cấp Kiểm tra trình độ, GoLive và Kiểm tra nâng trình độ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk