Tài liệu tham khảo

Sử dụng Skype Chat

Bạn có thể trò chuyện để

-          Làm rõ với giáo viên để gõ đúng từ mà bạn không thể nghe hoặc nghe mà không hiểu

-          Gửi hoặc nhận một đường dẫn từ giáo viên nếu bạn cần.

Làm sao để sử dụng Skype Chat?

Nếu bạn muốn gửi một tin nhắn trò chuyện, click chuột phải vào hình ảnh đại diện của giáo viên và chọn “Send a message” (gửi một tin nhắn)

Tôi muốn xem lịch sử trò chuyện

Bạn có thể xem lịch sử trò chuyện của mình bằng cách nháy vào  tên của giáo viên ở bên trái của ứng dụng Skype sau khi mở nó lên.

Nếu bạn không nhìn thấy, hãy thử thao tác theo các bước sau

Hệ điều hành Windows

Vào phần Tools > Options > Privacy Setting và chọn Forever ở mục Keep History.

Mac

Vào phần Skype > Preferences > Privacy tab và chọn Forever ở mục Save Chat History.

Tôi muốn làm cho hộp trò chuyện to hơn

Để chuột ở trên đầu của hộp trò chuyện và làm cho nó to hơn bằng các giữ chuột trái, kéo và thả ở kích thước mong muốn.

Bạn có thể tham khảo thêm ở đây

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk