Skype có miễn phí không?

Có, không có thêm khoản phí nào phải trả. Skype miễn phí để tải và sử dụng trên máy tính cá nhân và điện thoại thông tin để học với các giáo viên EnglishCentral.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk