Tôi nên làm gì nếu tiến độ học của học sinh không khớp với báo cáo?

Nhóm hỗ trợ của EnglishCentral sẽ giúp bạn điều tra vấn đề. Vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp các thông tin sau.

  • Địa chỉ email của học sinh
  • Giải thích chi tiết về vấn đề bao gồm ảnh chụp màn hình.
  • Nêu rõ nếu sự cố xảy ra trong video cụ thể hoặc tất cả các video hoặc khóa học. Cung cấp đường link của video hoặc khóa học.
  • Địa chỉ email của giáo viên
  • Tên lớp và liên kết lớp học mà học sinh theo học.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk