Tôi có thể mua chỗ ngồi Cao cấp cho học sinh của mình ở đâu?

Tài khoản cao cấp có thể được mua bởi trường học. Học sinh cũng có thể mua thẻ truy cập từ các hiệu sách. 

Nếu trường học của bạn muốn mua chỗ ngồi Cao cấp hoặc mã truy cập, bạn có thể liên hệ với Phòng Kinh doanh của chúng tôi bằng cách gửi yêu cầu đến sales@englishcentral.com. Bạn cũng có thể truy cập trang web tài nguyên dành cho giáo viên của chúng tôi để yêu cầu bản thử nghiệm.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk