Tôi có thể gửi tin nhắn cho học viên từ EnglishCentral không?

Sau khi đăng nhập trên máy tính, hãy nhấp vào “Thông báo Lớp học” ở trên cùng bên phải của giao diện. Bạn có thể nhập một tin nhắn cho các học viên đã đăng ký lớp học. Tin nhắn sẽ được hiển thị trên trang "Lớp học của tôi" để học sinh có thể nhìn thấy và học sinh sẽ được thông báo về tin nhắn thông qua email hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk