Bạn có đề xuất mục tiêu hàng tuần không?

Mục tiêu hàng tuần được EnglishCentral đề xuất là xem 5 video, học 50 từ và nói 50 dòng. Bạn có thể mong đợi thời gian học ước tính khoảng 2,5 giờ bằng cách nghiên cứu một cách cẩn thận 5 video.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk