Làm thế nào để ghi danh học sinh vào lớp?

Có ba phương pháp để ghi danh học sinh vào lớp học:

  1. Ghi danh thông qua đường link của lớp học. Mỗi một lớp sẽ tạo một link truy câp duy nhất. Bạn cũng có thể sao chép và chia sẻ liên kết với học sinh của mình. Học sinh của bạn có thể đăng ký vào lớp học thông qua trang lớp học của bạn. 
  2. Ghi danh bằng cách nhập địa chỉ email của học sinh từ lớp học. Sau khi tạo lớp, nhấn vào dấu cộng (+) để thêm học sinh. Bạn sẽ có thể chia sẻ URL với học viên của mình bằng cách mời họ qua email.
  3. Yêu cầu EnglishCentral ghi danh cho tất cả học sinh của bạn cùng một lúc. Nếu bạn có hơn 100 học viên hoặc nếu bạn đang sử dụng EnglishCentral trên quy mô lớn (trường học hoặc tổ chức), bạn có thể yêu cầu EnglishCentral tạo tài khoản và đăng ký lớp học. Ít nhất hai tuần trước khi bắt đầu lớp học, quản lý trường học hoặc tổ chức phải cung cấp thông tin học viên (tên, địa chỉ email, ID của học sinh, mật khẩu) và thông tin của lớp học (tên giáo viên, tên trường, tên lớp - học sinh nào thuộc về lớp nào) và nhóm của chúng tôi sẽ thiết lập mọi thứ và cài đặt theo yêu cầu.
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk