Lớp học không hiển thị trên tài khoản của tôi.

Liên hệ với giáo viên của bạn trước và yêu cầu họ thêm bạn vào hoặc chia sẻ đường link của lớp học. Điều quan trọng là bạn phải có thông tin đăng nhập để đăng ký thành công vào lớp học của mình. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc thiết lập tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn đăng ký nhầm vào một lớp khác, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và cung cấp thông tin sau:

  • Địa chỉ email bạn sử dụng cho EnglishCentral
  • Tên chính xác của llớp
  • Đường liên kết của lớp học
  • Địa chỉ email của giáo viên
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk