Tôi không biết mình đã đăng ký thành công vào lớp học hay chưa.

Bạn đã đăng ký thành công vào lớp học của mình nếu nút có nhãn "Lớp học của tôi" xuất hiện ở đầu trang. Nhấp vào nút đó để đảm bảo bạn đã đăng ký đúng cách để truy cập vào lớp học của mình.

x.my class_updated.jpg

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk