Tôi đã nhập sai tài khoản (địa chỉ email) cho mã truy cập.

Mã truy cập chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi một tài khoản. Nếu không, tài khoản của bạn sẽ bị khóa.

Nếu bạn không thể sử dụng tài khoản của mình sau khi nhập mã truy cập hoặc nếu bạn đã sử dụng mã truy cập cho nhiều email, vui lòng liên hệ với chúng tôi và cung cấp những thông tin sau:

  • Tên trường
  • Tên và đường link của lớp
  • Địa chỉ email của giáo viên
  • Mã truy cập gồm 12 chữ số của bạn
  • Tài khoản email mà bạn đã sử dụng để đăng ký
  • Tài khoản email chính xác của bạn
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk