Giới thiệu về thẻ và mã truy cập

Để sử dụng EnglishCentral trong lớp, bạn phải có thẻ và nhập mã truy cập.

Thẻ truy cập là gì?

access_card1.png access_card2.png

Mã truy cập do trường học hoặc tổ chức của bạn cung cấp. Bạn cần có thứ này để thiết lập một tài khoản và có toàn quyền truy cập vào trang web.

Nhập mã truy cập gồm 12 chữ số trong quá trình đăng ký. Bạn cũng có thể nhập từ liên kết này nếu đã đăng ký. 

Sau khi bạn đã nhập và kích hoạt ID gồm 12 chữ số trên thẻ truy cập, vui lòng nhấp vào nút “Tiếp tục” để được chuyển hướng đến  lớp học của mình.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk