Làm cách nào để tạo tài khoản học viên?

Tìm kiếm lời mời qua email từ giáo viên của bạn và nhấp vào nút “Chuyển đến Lớp học của tôi”. Nó sẽ chuyển hướng bạn đến trang đăng ký. Bạn cũng có thể truy cập trang đăng ký học viên để tạo tài khoản học viên cho bản thân. Nhập các chi tiết để thiết lập tài khoản của bạn như tên, địa chỉ email và mật khẩu. Nếu không, hãy liên hệ với giáo viên của bạn về quy trình đăng ký. 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk