Hủy Bỏ

Bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào. Bạn sẽ không bị tính phí cho bất kỳ kỳ thanh toán nào tiếp theo (ví dụ: tháng, học kỳ hoặc năm). Tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày cuối cùng của khoảng thời gian mà bạn đã thanh toán.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk