Kế hoạch đăng ký

Chúng tôi cung cấp các gói đăng ký này trên EnglishCentral:

  • 2 buổi mỗi tuần: Là thành viên của gói 2 buổi mỗi tuần, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào các bài học và khóa học qua video và có thể tham gia 2 buổi học Live! với gia sư mỗi tuần. Bạn có thể lên lịch học mà không cần kiếm điểm XP. Bạn có thể lên lịch trước tối đa 2 bài học và chỉ có thể lên lịch học mới sau khi hoàn thành các bài học đã lên lịch.
  • 3 buổi mỗi tuần: Là thành viên của gói 3 buổi mỗi tuần, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào các bài học và khóa học qua video và có thể tham gia 3 buổi học Live! với gia sư mỗi tuần. Bạn có thể lên lịch học mà không cần kiếm điểm XP. Bạn có thể lên lịch trước tối đa 3 bài học và chỉ có thể lên lịch học mới sau khi hoàn thành các bài học đã lên lịch.
  • 5 buổi mỗi tuần: Là thành viên của gói 5 buổi mỗi tuần, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào các bài học và khóa học qua video và có thể tham gia 5 buổi học Live! với gia sư mỗi tuần. Bạn có thể lên lịch học mà không cần kiếm điểm XP. Bạn có thể lên lịch trước tối đa 3 bài học và chỉ có thể lên lịch học mới sau khi hoàn thành các bài học đã lên lịch.
  • 7 buổi mỗi tuần: Là thành viên của gói 7 buổi mỗi tuần, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào các bài học và khóa học qua video và có thể tham gia 7 buổi học Live! với gia sư mỗi tuần. Bạn có thể lên lịch học mà không cần kiếm điểm XP. Bạn có thể lên lịch trước tối đa 4 bài học và chỉ có thể lên lịch học mới sau khi hoàn thành các bài học đã lên lịch.
  • 14 buổi mỗi tuần: Là thành viên của gói 14 buổi mỗi tuần, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào các bài học và khóa học qua video và có thể tham gia 14 buổi học Live! với gia sư mỗi tuần. Bạn có thể lên lịch học mà không cần kiếm điểm XP. Bạn có thể lên lịch trước tối đa 7 bài học và chỉ có thể lên lịch học mới sau khi hoàn thành các bài học đã lên lịch.
  • Video học tập: Với Kế hoạch học tập qua video, bạn có quyền truy cập không giới hạn vào tất cả các bài học, khóa học, hoạt động nói, từ vựng và tương tác phát âm của chúng tôi.

Sau khi đăng ký gói 'mỗi tuần', tôi có thể học tất cả các bài học trong một tuần không?

Các bài học trong tuần nên được sắp xếp trong cùng một tuần, các bài học chưa học sẽ không được dồn sang tuần tiếp theo.

Là người dùng 'mỗi tuần', khi nào một tuần mới bắt đầu?

"Tuần" được định nghĩa là 7 ngày tiếp theo kể từ ngày đăng ký, được hiển thị trong tiện ích Bài học trong tab Bài học, khi tuần mới bắt đầu, tín chỉ bài học sẽ được thêm tự động.

Có thể mua các gói trong khoảng thời gian 1, 3 hoặc 12 tháng. Kế hoạch dài hạn được giảm giá hàng tháng nhiều hơn. Để biết chi tiết về giá, hãy truy cập Trang kế hoạch của chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk