Tổng quan

Truy cập trang tài khoản của bạn bằng cách đưa con trỏ chuột tới góc trên bên phải, nơi có ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào “Hồ sơ và Thiết lập”.

Tab Tổng Quan là nơi bạn có thể:

  • Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn.
  • Sửa đổi tên và địa chỉ email.
  • Đặt lại mật khẩu của bạn. Nếu không thể đăng nhập, bạn cũng có thể đặt lại mật khẩu bằng cách truy cập vào đây hoặc liên hệ với chúng tôi để đặt lại mật khẩu cho bạn.
  • Chọn lại cấp độ của bạn.
  • Thay đổi ngôn ngữ mẹ đẻ và quốc gia cư trú của bạn.
  • Chọn lộ trình học tập để phù hợp với mục tiêu học tiếng Anh của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể bật hoặc tắt tính năng thay thế gia sư, hiển thị tài khoản của mình trên trang xếp hạng lưu giữ các bản ghi âm.
Bạn có thể hủy kích hoạt tài khoản của mình tại trang này bằng cách nhấp vào "Xóa tài khoản của tôi". Nếu bạn muốn kích hoạt lại tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk