Tự Động Gia Hạn

EnglishCentral sử dụng mô hình đăng ký tự động gia hạn. Các gói được mua bằng thẻ tín dụng sẽ tự động được gia hạn vào cuối mỗi chu kỳ đăng ký trừ khi bạn hủy gia hạn tự động. Để hủy đăng ký, hãy liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk